Pinksteren – Zeven vruchten van Geestkracht

F1216A22 (1)

Pinksteren, kerk Waarmaarde, werk overgebracht uit kerkje van Rugge  ©Jan Reynaert

Pinksteren: Zeven vruchten van Geestkracht.

De gaven van de geest, worden in kracht van vuur uitgedrukt, lezen we in de schrift. Wijsheid, verstand, inzicht, sterkte, kennis, eerbied en Liefde tot God.

Trouw

Ze wijdden zich trouw aan het onderwijs dat de apostelen gaven, en aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. (Handelingen 2,42)

Alleen als we trouw onze doopbeloften nakomen, zijn we echt kinderen van God. Trouw in alles wat we doen is één van de belangrijkste steunpilaren van ons geloof. In een tijd waar een woord niet langer een woord is, waar een ja altijd door een maar gevolgd wordt, is het des te meer aan de christen mens om te getuigen van trouw aan een gegeven woord, aan God die het Woord zèlf is. Trouw is de grondslag waar al de rest op is gebouwd.

Geest van zegen, wijs ons wegen, naar de eeuwigheid .Leer uw volk vertrouwen, op Gods Woorden bouwen.Maak ons toegewijd!

Vriendelijkheid en Goedheid

 Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt. Zo weten wij alles wat God ons in zijn Goedheid gegeven heeft (1 korinthe 2, 12)

Vriendelijkheid en goedheid, twee vruchten van de heilige Geest, die niet van elkaar los te koppelen zijn. Er kan geen goedheid zijn zonder vriendelijkheid en het omgekeerde al evenmin. Slechts als iedereen in goedheid met elkaar omgaat kan er een sfeer van vriendschap heersen onder de mensen, respect en wederzijds vertrouwen.

Alle volken, wilt vertolken, dat men goedheid vindt.In het hart van mensen die alleen maar wensen dat de Vriendschap wint.

Vrede

 Als je een stad of dorp binnenkomt, onderzoek dan wie het waard is jullie daar te ontvangen. Blijf daar tot je verder reist. Als je een huis binnengaat, wens het dan vrede. (Matteus 10,11)

De grote troost die de Geest ons geeft is Vrede. Vrede en alle goeds wensen we soms aan mekaar… . Laat er overal vrede zijn zegt Jezus. Hij zegt “de vrede die werelds is, laat ik jullie,maar Mijn Vrede, die gèèf ik jullie.” Wat moet er meer zijn als rust en kalmte, vrede in je hart, in je gezin, in je straat, je land,  in de wereld… . Vrede ook met jezelf en de anderen…Vrede is zoveel meer dan alleen ‘geen oorlog’…

Waar er strijd is, waar er nijd is: Geest van vrede kom!Laat geweld bezwijken en de tweedracht wijken, Keer de harten om.

Geduld en ingetogenheid

De Heer talmt niet met zijn belofte, zoals sommigen menen die van vertraging spreken, maar Hij heeft geduld met u, omdat Hij wil dat allen tot inkeer komen en niemand verloren gaat. (2 Petrus 3, 9)

Waar mensen het op vandaag moeilijkst mee hebben, is wachten, afwachten, geduld oefenen. Overal wordt ons wijs gemaakt dat alles snel moet gaan, eisen onmiddellijk moeten worden ingewilligd. Wordt het te lastig om op iets te wachten, of te zwaar om dragen, laat het dan maar vlug vallen, wordt gezegd. De Geest van God, daarentegen, wil ons bemoedigen, om geduldig alles te dragen, te ver-dragen, ook al lijkt het soms uitzichtloos.

Leer ons dragen, alle dagen, wat ondraaglijk lijkt.Maak dat ons betrachten, ons geduldig wachten   Niet door kwaad bezwijkt.

Blijheid          

 Hij zal u vreugde en blijdschap brengen. Om zijn geboorte zullen zich velen verheugen, want hij zal groot zijn in de ogen van de Heer. Met heilige Geest zal hij vervuld worden. (Lucas 1, 14)

Vreugde is de rode draad die door het leven van een christen moet lopen. Spijts verdriet en tegenslag, moet er steeds plaats blijven voor hoop die vreugde met zich brengt. Eenvoudig is het niet, maar we mogen steeds de Geest om verlichting vragen. Hoe we ook twijfelen en zoeken, er is altijd een licht dat voorop gaat, een licht dat blijdschap brengt.

Wil verblijden, zij die lijden, zoekend in de tijd.Geest van licht en leven, laat ons vreugde geven In blijmoedigheid

Genade          

Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade. (Johannes 1,16)

Zonder Gods Genade en Barmhartigheid, zouden we nergens komen. We zijn vol goeie wil, maar daarmee komen we er niet altijd. Alleen Gods Geest kan ons de kracht geven, sterk genoeg te staan om ons tegen kwaad te verzetten. En als we toch te zwak zijn, dan is er die eindeloze genade van God, voor allen die in Hem geloven.

Geef genade op genade, maak ons vrij van kwaad,laat de mensen weten, dat Gij hen wilt meten,met uw liefdesmaat.

Liefde

Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: U zult uw naaste liefhebben en uw vijand haten. Maar Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen, dan zullen jullie kinderen worden van je Vader in de hemel, want die laat zijn zon opgaan over slechten en goeden, en Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.(Matteus 5, 43-45)

Van de eerste Christenen wordt gezegd: zie eens hoe ze elkaar liefhebben. Zo moeten ze ook ons herkennen. Liefde zonder maat. Het is vlug gezegd, maar naastenliefde is een moeilijke liefde. Het is liefde zonder eigenbaat, zonder voorwaarden, zonder terug te krijgen… . Zo’n bovenmensenlijke liefde kan alleen in stand gehouden worden, met de sterkte en de steun van de Heilige Geest. Mensenkracht alleen is te zwak daarvoor.

Geest van Leven, wil dan geven, dat wij zonder maat:grenzeloos beminnen, breng uw Liefde binnen. En verdrijf de haat

 

Pr Marc Messiaen

K&L , 1juni 2022

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.