huwelijk

Trouwen voor de kerk

Het hart van het kerkelijke huwelijk is de belofte om elkaar te (blijven) beminnen.Trouwen voor de kerk is daarom altijd dubbel: het is danken voor het geschenk van de liefde dat je overkomt én vragen aan God die Liefde is, om de band te versterken en te behoeden. Het huwelijkssacrament reikt veel verder dan de feestelijke dag van de huwelijkssluiting. Gehuwden zijn geroepen om hun verbond dag na dag waar te maken, in goede en kwade dagen.

Voorbereiding van het kerkelijk huwelijk

Stap 1 – reservatie

Je neemt best een jaar op voorhand contact op met Pr Marc Messiaen   (GSM 0476/75.62.23)  om de kerk en het moment van je keuze te reserveren voor je kerkelijk huwelijk. In onze pastorale eenheid kun je trouwen in de kerken van Avelgem, Outrijve, Waarmaarde, Helkijn, Spiere, Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs.

Stap 2 – huwelijksdossier, administratie gedeelte

Opmaak van het dossier gebeurt in overleg met Pr Marc Messiaen   (GSM 0476/75.62.23)

Stap 3 – huwelijksdossier, pastoraal gedeelte

Het pastoraal gedeeltevan het huwelijks formulier gaat over jullie verlangen en keuze om voor de Kerk te trouwen, over de rol van het christelijk geloof in jullie leven en over wat dit betekent voor jullie huwelijksleven. Indien jullie het huwelijk laten inzegenen door een priester of diaken uit onze pastorale eenheid, zal die persoon het pastorale luik met jullie bespreken. Indien jullie als voorganger een priester of diaken van buiten de pastorale eenheid vragen, zal het pastoraal gesprek overgelaten worden aan de priester of diaken van jullie keuze.

Stap 4 – voorbereiding van de huwelijksviering

Het huwelijkssacrament wordt zowel in een eucharistieviering als in een woord- en gebedsviering volwaardig gevierd. Bruidsparen die voor een viering met eucharistie kiezen, doen dat doorgaans omdat ze regelmatig eucharistie vieren en ook hun familie vertrouwd is met het leven van de kerkgemeenschap. Er is een nauwe band tussen de betekenis van het huwelijk en de betekenis van de eucharistie. Naar het voorbeeld van Jezus – die in brood en wijn aanwezig komt – zijn gehuwden geroepen om zich aan elkaar te geven in een liefde tot het uiterste toe.

Wanneer er grote verschillen inzake geloofsbeleving en kerkpraktijk zijn tussen de bruid en bruidegom en hun families of wanneer zijzelf, hun familie en vrienden weinig vertrouwd zijn met het vieren van de eucharistie, valt de keuze eerder op een woord- en gebedsviering. Wanneer een diaken de huwelijksviering voorgaat, wordt het huwelijkssacrament gevierd in een woord- en gebedsviering.

Over de betekenis, kracht en schoonheid van de huwelijksliturgie kunnen jullie verder spreken met de voorganger die jullie huwelijk inzegent. De huwelijksviering kan je vergelijken met een partituur: de structuur is er, de ritus en enkele gebeden liggen vast. Jullie kunnen persoonlijke accenten in de viering leggen door de keuze van de Bijbellezingen, liturgische liederen en muziek, de voorbede en sommige andere gebeden. Ze geven de viering een persoonlijke toets.

De lezingen in de huwelijksviering komen uit de Bijbel. In de Bijbel beluisteren we het Woord van God. Het zijn teksten die uitdrukken hoe mensen Gods liefde hebben ervaren en hoe ze vanuit die ervaring vorm en invulling hebben gegeven aan hun leven. Aanzetten voor het vinden en kiezen van Bijbelteksten zijn te vinden via www.huwelijksvoorbereiding.be

Het is belangrijk dat jullie tijdig met de voorganger in de huwelijksviering van gedachten wisselen over de gekozen Bijbelteksten, liederen en gebeden. Laat de definitieve versie van je huwelijksviering minimum een maand voor de viering door de voorganger nalezen, en laat de boekjes pas drukken na zijn goedkeuring.

Voor de praktische info over aantal stoelen, loper, e.d. kun je terecht bij onze plaatselijke contactpersonen of koster-organisten.

Voor de muzikale opluistering kan men beroep doen op onze koster-organisten of men kan opteren om zelf de muziek te (laten) verzorgen.

Ook goed om te weten

In België is het niet mogelijk om voor de Kerk te trouwen, wanneer je niet wettelijk gehuwd bent. De priester of de diaken die de huwelijksviering voorgaat, vraagt daarom om jullie trouwboekje mee te brengen wanneer je kerkelijk huwelijk ingezegend wordt.

Het huwelijk vindt plaats op een zaterdag of een weekdag. Op zon- en feestdagen en op donderdag, vrijdag en zaterdag van de Goede Week worden geen huwelijken ingezegend.

Een huwelijk om 09.00 u. of 09.30 u. kost 99,50 euro, een huwelijk om 10.00 u.,10.30 u. of in de namiddag kost 300 euro, een huwelijk om 11.00 u. kost 364 euro.

Relatiezegen

Ook levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend. Wij bieden ruimte aan mensen die hun relatie willen laten zegenen. Als je dus je levensverbintenis wilt vieren in een kerkdienst, ben je van harte welkom.

Meer weten?

Wat als je trouwt met iemand die niet gelooft of die andersgelovig is? Moet je gevormd zijn om kerkelijk te kunnen trouwen? Kun je na een echtscheiding hertrouwen voor de Kerk? Als je bewust geen kinderen wilt, is je huwelijk dan geldig? Kun je in het buitenland trouwen? …

Via www.huwelijksvoorbereiding.be vind je aanzetten van antwoord op deze en andere veel gestelde vragen. Je kunt met je vragen ook terecht bij onze priesters en diakens.