Uitvaart

KERKELIJK BEGRAVEN WORDEN

Kiezen op vandaag voor een kerkelijk uitvaart is een bewuste keuze die men maakt.

Vroeger kreeg de grote meerderheid van de mensen een kerkelijke uitvaart.

Op vandaag kunnen mensen kiezen binnen de uitvaartsector: er zijn crematoria, funeraria en onze kerkgebouwen.

Kerkelijke uitvaarten gaan altijd door in een kerkgebouw.

Wie maakt de keuze? De persoon in kwestie die begraven wordt heeft meestal zijn keuze aan de familie bekend gemaakt.

Het is niet uitgesloten dat de familie het liever anders ziet gebeuren.

Hoe kan je dan  jouw keuze laten respecteren?

Vooraf op tijd afspreken met de kinderen of familie wat de wensen zijn.

Je kan je wilsbeschikking in verband met je eigen uitvaart ook schriftelijk vastleggen en gratis laten registreren bij de Dienst Bevolking van de gemeente waar je woont. In een speciaal formulier kan je aangeven of je kiest voor begrafenis of crematie en of je kiest voor een katholieke of andere plechtigheid. De begrafenisverzorger wordt dan geïnformeerd over deze laatste wilsbeschikking wanneer hij aangifte doet van het overlijden.

Zelfs wanneer de familie niet kiest voor een kerkelijke uitvaart, zal deze toch moeten doorgaan als men dit heeft gevraagd.

Wat is een kerkelijke uitvaart? Hoe gelovig afscheid nemen?

De uitvaartrituelen van de katholieke kerk zijn, zoals al haar liturgische vieringen, bedoeld voor mensen die zichzelf, misschien met alle zwakheid in de beleving, in het christelijk geloof willen herkennen en er voor hun leven inspiratie uit putten. De christelijke uitvaartviering heeft een eigen karakter, in vergelijking met vele nieuwe vormen van afscheidsvieringen. Ja, ze blikt ook terug op het concrete leven van de persoon die overleden is, ze laat ruimte voor de pijn en verdriet van hen die achterblijven. Maar ze kijkt niet alleen naar het leven dat voorbij is. De rituelen van de uitvaartliturgie vertolken ook het geloof dat Gods liefde sterker is dan de dood, en dat de gestorvene deel krijgt aan het verrijzenisleven van Jezus Christus, de levende Heer. De symbolen, rituelen, teksten, zang en muziek drukken een toekomstsperspectief uit dat hoop en troost wil bieden aan de nabestaanden. Midden onmacht en verdriet richten christenen zich dus biddend tot God, die bron is van nieuw leven en licht.

Dat bepaalt het eigen karakter van de katholieke uitvaartliturgie.

Met een Eucharistie of een woord- en gebedsviering?

Beide zijn volwaardige vormen van kerkelijke uitvaartliturgie.

Bij een gebedsdienst is er geen eucharistisch gebed en ook geen uitreiken van de communie. Wanneer er wordt gekozen voor een eucharistie, dan wordt er voor gezorgd dat er een priester aanwezig is om voor te gaan.

Concreet bij ziekworden en overlijden.

De zieke mens of zijn familie mag altijd contact opnemen met één van de priesters om het ziekensacrament toe te dienen. Bij een overlijden neemt gewoonlijk de begrafenisverzorger contact op met het secretariaat van de dekenij. In samenspraak met de nabestaanden wordt dan vastgelegd de dag en uur van de kerkelijke uitvaart en de plaats waar de uitvaart zal doorgaan. Men mag zelf de kerk uitkiezen. Dan komt een priester of diaken de dienst voorbereiden thuis. Tijdens het weekend wordt de overledene en de uitvaart afgeroepen in de mededelingen op het einde van de vieringen in alle kerken van de pastorale eenheid. Ook wordt dan de “endeklokke” geluid.

Verloop van de uitvaart.

De overledene wordt aan de kerkdeur afgehaald en binnengedragen in de kerk waar de familie volgt. Er wordt rekening gehouden met de wensen van de nabestaanden. Wil iemand voorlezen? Worden de kaarsen bij de kist of foto aangevuurd door kinderen of kleinkinderen? Worden er rouwprentjes uitgedeeld? Is er begroeting vooraf of nadien of helemaal niet… Afspraken worden gemaakt rond de liederen en muziek. Gaat men mee naar het kerkhof?

Op de kist wordt bij de aanvang van de dienst een kruisje neergelegd waar de naam, geboorte- en sterfdatum op vermeld staat. Na de dienst wordt dit uitgehangen achteraan in de kerk. Rond Allerheiligen wordt de familie aangeschreven voor een gebedsdienst waar dan het kruisje wordt meegegeven.

 

Wat kost een kerkelijke uitvaart?

Een uitvaart om 9u of 9.30u kost 99,50 euro, een uitvaart om 10u  of namiddag kost 300 euro, een uitvaart om 10.30u of 11u kost 364 euro.

De betaling van de uitvaartdienst wordt geregeld langs de begrafenisverzorger. Hij zet de dienst mee op de factuur van de uitvaart en stort het verschuldigde bedrag door naar de parochierekening.

Een na-dienst is mogelijk en verloopt kosteloos de 1° maal.